Zvyseny clen lipofiliva.

FDA vydala seznam doporučení týkajících se testování vlivu příjmu potravy na biologickou dostupnost a bioekvivalenčních studií po podání jídla. Řízená krystalizace jako technika zmenšování částic se využila k redukci velikosti částic ibuprofenu, itrakonazolu a ketokonazolu. Kromě zlepšené rozpustnosti zvyšuje inkorporace léčiva do struktury micel také míru jeho transportu přes střevní epitel, a umožňuje tak zlepšit jeho biologickou dostupnost

Account Options

Stáhnout PDF English info Bioavailability and factors influencing its rate Bioavailability can be defined as the rate and range of active ingredient absorption, when it becomes available in the systemic circulation or at the desired site of drug Zvyseny clen lipofiliva, respectively.

Drug bioavailability after oral administration is affected by anumber of different factors, Zeptejte se na velikost clena physicochemical properties of the drug, physiological aspects, the type of dosage form, food intake, biorhythms, and intra- and interindividual variability of the human population. This article is the first from the series dealing with the bioavailability and methods leading to its improvement.

The aim of the present paper is to provide an overview of aspects influencing the rate of bioavailability after oral administration of the active ingredient. Subsequentarticles will provide detailed descriptions of methods used for dug bioavailability improvement, which are here only summarized.

Míra biologické dostupnosti Zvyseny clen lipofiliva po perorálním podání je závislá na celé řadě skutečností, mezi něž je možné zařadit fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva, fyziologické aspekty organismu, typ lékové formy, současný příjem potravy, biorytmy aintra- ainterindividuální rozdíly v lidské populaci. Tento článek je prvním ze série zabývající se biologickou dostupností ametodami jejího zlepšování, především uléčiv s nízkou rozpustností ve vodě. Cílem práce je přinést přehled faktorů, které mohou mít vliv na míru biologické dostupnosti léčiva po jeho perorálním podání.

Následující články pak Zvyseny clen lipofiliva popis, zde jen souhrnně vyjmenovaných, metod používaných při snaze zlepšit biologickou dostupnost špatně rozpustných účinných látek.

Doposud se nízká biologická dostupnost těchto léčiv řešila především zvyšováním jejich rozpustnosti fyzikální či chemickou úpravou dané účinné látky. Tyto zásahy jsou obecně značně problematické a nákladné, a často vedou k problémům se stabilitou, registrací, případně aplikačním komfortem podávaného přípravku. Z tohoto důvodu se jedním z trendů moderní farmaceutické technologie stala příprava lékových forem zajišťujících zvýšení biologické dostupnosti problematických léčivých látek, které zároveň poskytují vhodnou stabilitu Zvyseny clen lipofiliva aplikační komfort přípravku.

V odborné literatuře je popsáno několik postupů vedoucích ke zvýšení rozpustnosti, respektive biologické dostupnosti, mezi které je možné mimo jiné zařadit např. Původně se jako biologická dostupnost angl.

Zvyseny clen lipofiliva

Tato definice dnes odpovídá spíše termínu farmaceutická dostupnost, zatímco v současnosti je význam pojmu biologická dostupnost dle FDA The U. Food and Drug Administration mnohem širší a udává rychlost a rozsah, v nichž je léčivá látka absorbována a dosáhne místa svého účinku. Protože změření koncentrace léčiva v místě jeho účinku např. Faktory ovlivňující biologickou dostupnost Po perorálním podání, které je v Zvyseny clen lipofiliva nejrozšířenější a nejoblíbenější aplikační cestou většiny systémově působících Zvyseny clen lipofiliva, se na rozsahu, v jakém se látka dostane do systémového oběhu, podílí řada faktorů a procesů obr.

Mezi faktory ovlivňující absorpci léčiv lze zařadit: fyzikálně-chemické faktory, Zvyseny clen lipofiliva ovlivňující transport přes membrány, lokální podmínky měnící v místě absorpce rozpustnost léčiva, typ lékové formy, příjem a druh potravy, biorytmy a intra- a interindividuální rozdíly v lidské populaci. V rámci farmaceutické technologie je pak možné biologickou aktivitu léčivé látky ovlivnit na Zvyseny clen lipofiliva farmaceutické dostupnosti, tedy rychlosti rozpadu lékové formy, nebo rychlosti uvolňování a rozpouštění léčiva v gastrointestinálním traktu GITa do jisté míry také na úrovni absorpce.

Rozpustnost Rozpustnost léčiva ve vodě patří mezi nejdůležitější parametry ovlivňující dosažení jeho požadované koncentrace v systémové cirkulaci, která je schopná v organismu vyvolat zamýšlenou farmakologickou odpověď. Z fyzikálně-chemického hlediska je možné léčiva rozdělit dle platného Lékopisu do sedmi skupin na základě jejich rozpustnosti Toto členění je však z farmakologického hlediska obvykle nedostačující, neboť zde není zohledněna terapeutická dávka léčiva.

V případě některých látek je možné získat farmakologickou odpověď již po podání velmi malého množství léčiva, zatímco u jiných je podání vyšší dávky nezbytné.

Stáhnout PDF English info Bioavailability and factors influencing its rate Bioavailability can be defined as the rate and range of active ingredient absorption, when it becomes available in the systemic circulation or at the desired site of drug action, respectively. Drug bioavailability after oral administration is affected by anumber of different factors, including physicochemical properties of the drug, physiological aspects, the type of dosage form, food intake, biorhythms, and intra- and interindividual variability of the human population. This article is the first from the series dealing with the bioavailability and methods leading to its improvement. The aim of the present paper is to provide an overview of aspects influencing the rate of bioavailability after oral administration of the active Zvyseny clen lipofiliva. Subsequentarticles will provide detailed descriptions of methods used for dug bioavailability improvement, which are here only summarized.

Z toho vyplývá, že i nízká dávka špatně rozpustného léčiva se může v GIT zcela rozpustit, zatímco vyšší dávka relativně dobře rozpustné léčivé látky se zde naopak rozpustit nemusí Z tohoto důvodu byl vytvořen biofarmaceutický klasifikační systém BCSkterý rozděluje léčivé látky do čtyř tříd na základě jejich rozpustnosti ve vodném prostředí a gastrointestinální prostupnosti permeabilitě obr.

Rozdělení tříd podle biofarmaceutického klasifikačního systému BCS byl navržen již v devadesátých letech Rozpustnost léčiva v tucích naopak určuje jeho schopnost difundovat přes lipofilní membrány. Míra absorpce pasivním transportem, respektive prostou difuzí, klesá se snižující se rozpustnosti účinné látky v lipidech8, Zvyseny clen lipofiliva Acidobazické vlastnosti Většina léčivých látek podávaných do organismu jsou slabé kyseliny nebo slabé báze, které se mohou vyskytovat v disociované či nedisociované formě, přičemž platí, že se lépe absorbují látky v nedisociované podobě.

Zvyseny clen lipofiliva

Struktura molekuly určuje, zda a v jakém prostředí zůstane léčivo natolik apolární rozpustné v tucíchaby mohlo procházet lipofilními buněčnými membránami. Lipofilitu a hydrofilitu léčiva je možné charakterizovat pomocí disociační konstanty pKatj.

Rozdělovací koeficient Rozdělovací koeficient log P mezi polární vodnou a nepolární fází nejčastěji oktanol udává poměr, v jaké se léčivo rozdělí mezi lipidovou dvojvrstvu biomembrány a vodnou fázi. Poměr koncentrace léčiva v lipofilní fázi ke koncentraci v hydrofilní fázi má z hlediska absorpce mít hodnotu okolo jedné, protože membrány, kterými léčivá látka prochází, mají hydrofilně-lipofilní charakter11, V případě, že je léčivo příliš lipofilní, tzn.

  • Barbora VraníkováPharmDr.
  • Когда глаза освоились с этим неземным пейзажем, Элвин и Хилвар поняли, что чернота чаши не столь абсолютна, как им сперва показалось.

Velikost a tvar molekuly Rychlost difuze látky je ovlivněna velikostí její molekuly. Velké molekuly difundují výrazně pomaleji než molekuly malé. Většina terapeuticky používaných látek má molekulovou hmotnost v rozmezí — Větší molekulovou hmotnost mají např.

Samoemulgující systémy

Vazba na plazmatické proteiny Rozsah vazby na plazmatické bílkoviny je Zvyseny clen lipofiliva na koncentraci reagujících látek a afinitě léčiva k proteinům. Uvádí se, že Zvyseny clen lipofiliva látky mají obvykle vyšší tendenci vázat se na plazmatické bílkoviny především albumin než látky hydrofilní Tato vazba vzniká rychle a je reverzibilní, tzn. Vazba na plazmatické bílkoviny představuje depotní systém, který na jedné straně snižuje intenzitu účinku, avšak na straně druhé prodlužuje jeho trvání8, Faktory organismu Vyprazdňování žaludku a motilita střev Rychlost jakou je žaludek vyprazdňován a motilita střev výrazně ovlivňují rychlost a rozsah absorpce léčiva Odborná literatura udává rozdílné informace o tom, zda zpomalení vyprazdňování žaludku zvyšuje, či naopak snižuje míru absorpce léčiva, respektive jeho biologickou dostupnost.

Například Maerrick et al. Naopak Alhamami24 ve své studii uvádí, že zpomalení vyprazdňování žaludku zvyšuje u králíků biologickou dostupnost salicylátu sodného. Z těchto údajů je možné vyvodit, že vliv rychlosti vyprazdňování žaludečního obsahu na biologickou dostupnost je závislý na místě absorpce léčiva v GIT. Zvyseny clen lipofiliva látek vstřebávajících se v žaludku dochází ke zlepšení jejich biologické dostupnosti se sníženou rychlostí vyprazdňování, zatímco léčiva absorbující se ve střevech vykazují naopak snížení biologické dostupnosti24, Vyprazdňování žaludku je obvykle úzce spjato s příjmem potravy a je závislé především na11, 24, 26 : objemu jídla — zvětšený objem zpočátku zvyšuje, později snižuje rychlost vyprazdňování žaludku složení stravy — tuky a bílkoviny zpomalují vyprazdňování žaludku viskozitě potravy — zvyšující se viskozita snižuje rychlost vyprazdňování teplotě stravy — teplá jídla urychlují vyprazdňování léčivých látkách — např.

Na motilitu střev může mít vliv viskozita jídla s vyšší viskozitou se snižuje motilita nebo aplikace léčivých látek ze skupiny cholinolytik a spazmolytik snižují motilitu či prokinetik zvyšují motilitu 11, Jeho hodnota se však výrazně mění napříč celým GIT.

V duodenu se pH pohybuje v rozmezí 6,0—6, 29v jejunu okolo 6, a v ileu pak dosahuje až hodnoty 7, V tlustém střevě nabývá hodnot 5,5—8,0, přičemž nižší pH se objevuje na začátku kolonu a je způsobeno vznikem kyselých fermentačních produktů bakteriální flóry Přítomnost enzymů V Zvyseny clen lipofiliva částech GIT se vyskytuje rovněž rozdílné množství tekutin a trávicích enzymů.

Zvyseny clen lipofiliva

Žaludek produkuje denně 1,5—2,0 litry tekutiny obsahující kyselinu chlorovodíkovou, pepsin, mucin a žaludeční lipázu. Do tenkého střeva se pak denně dostane Zvyseny clen lipofiliva 1,0—1,5 litru pankreatických šťáv s obsahem trávicích enzymů jako je např.

  • Projevy toxického účinku distribuce Po vstřebání se látka dostane do venózní větve krevního oběhu a krví je transportována k cílovým orgánům.
  • Stáhnout PDF English info Methods used in pharmaceutical technology to increase bioavailability of poorly soluble drugs after oral administration Bioavailability increasing of poorly soluble drugs has become one of the main topics of modern pharmaceutical technology.

Hlavním Zvyseny clen lipofiliva enzymů je natrávení základních složek potravy, jako jsou bílkoviny, sacharidy, tuky a nukleotidy, což je důvodem proč léčiva na bázi proteinu a genetických materiálů pro genovou Zvyseny clen lipofiliva nemohou být podávána perorálně, pokud není použitá speciální technologie přípravy lékové formy, která jejich rozkladu zabraňuje Metabolizace léčiva a first pass efekt Jak ukazuje obrázek 1, prochází léčivo před dosažením systémové cirkulace, popřípadě místa svého účinku celou řadou procesů.

Část léčiva podaného perorálně však vůbec není absorbována z důvodu chemické degradace, inaktivace díky vzniku vazeb nebo komplexů, mikrobiální biotransformace apod. Další část léčiva může být metabolizována v průběhu transportu přes stěnu GIT. Nezměněné léčivo, které se dostane do portální žíly, může být biotransformováno v játrech nebo navráceno zpět do střev biliární exkrecí. Z toho vyplývá, že množství léčiva, které dosáhne krevního oběhu, je mimo jiné také závislé na míře metabolizace v GIT a first pass efektu při průchodu játry Léková forma V minulosti byla biologická dostupnost úzce, pokud ne výlučně, spojována s lékovou formou.

Nyní je známo, že biologická dostupnost je více komplexní a je možné jí ovlivnit na více úrovních, avšak výběr vhodné lékové formy zůstává nezbytnou součástí zajištění terapeutického účinku léčiva Účinná látka podána ve formě vodného Zvyseny clen lipofiliva je absorbována rychleji než látka podána v olejovém roztoku nebo pevné lékové formě např.

V současné době je možné připravit lékovou formu, která obchází agresivní prostředí žaludku, řídí uvolňování léčiva nebo naopak urychluje jeho uvolňování a rozpouštění v gastrointestinálních tekutinách Potrava Biologická dostupnost je často ovlivněna konzumací potravy, a to především u léčiv s nízkou mírou absorpce.

Jídlo může zasahovat nejen do rychlosti rozpadu lékové formy, uvolnění, rozpouštění ovlivněním pH žaludku či střev, množstvím uvolněné žlučivstřebávání léčiva zvýšením prokrvení v místě absorpce a průchodu léčiva trávicím traktem především vyprazdňování žaludkuale může mít také vliv na metabolickou přeměnu léčiv v GIT a v játrech Některé složky potravy mohou navíc s účinnou látkou vytvářet neabsorbovatelné nebo nerozpustné komplexy např.

Vliv potravy na míru biologické dostupnosti je velice komplexní, a proto jej není možné určit bez provedení studií na konkrétním léčivu Například Moses et al. Zvyseny clen lipofiliva biologická dostupnost anthelmintika triclabendazolu se zvýšila až na dvojnásobek, pokud bylo léčivo podáno po jídle FDA vydala seznam doporučení týkajících se testování vlivu příjmu potravy na biologickou dostupnost a Zvyseny clen lipofiliva studií po podání jídla. Měření se doporučuje provádět jak nalačno 0,5 h před jídlem nebo 2 h po jídletak i po podání jídla.

Biorytmy Téměř všechny fyziologické funkce, včetně absorpce léčiva, jsou závislé na čase, přičemž nejvýznamnější jsou výkyvy v průběhu dne cirkadiánní rytmy. Existence cirkadiánních rytmů byla prokázána u srdeční frekvence, tělesné teploty, krevního tlaku, prokrvení orgánů, hladiny hormonů v plazmě, koncentrace neurotransmiterů a druhých poslů např.

Rovněž nástup některých nemocí a jejích symptomů je závislý na denním rytmu, např. I s těmito faktory je tedy nutné počítat při předvídání biologické dostupnosti podaného léčiva.

Intra- a interindividuální variabilita organismů Intra- a interindividuální rozdíly v účinnosti léčiv jsou významnou součástí variability jejich biologické dostupnosti. Z velké části se jedná o geneticky podmíněné změny v metabolizaci léčivých látek např. Na míře biologické dostupnosti se podílí rovněž věk pacienta.

Biologická dostupnost léčiva a možnosti jejího ovlivňování | proLékařwasabisushi.cz

U dětských pacientů je biotransformace pomalejší než u pacientů dospělých. Naopak u starších osob dochází ke zpomalování metabolismu některých léčivých látek, snížení jaterního průchodu krve a snížení aktivity biotranformačních enzymů v játrech8, K nejvýznamnějším interindividuálním rozdílům se řadí onemocnění, popřípadě souběžně probíhající další onemocnění polymorbidita.

Neméně se uplatňují i poruchy funkce orgánů, např. Vedle těchto faktorů působí na míru biologické dostupnosti Zvyseny clen Zvyseny clen lipofiliva vlivy vnějšího prostředí, např. Doposud byla provedena řada studií41—43 zabývající se vlivem intra- a interindividuální variability na biologickou dostupnost a účinek léčiva, ale jeho rozsah stále není možné plně předvídat. V případě vyšší pravděpodobnosti výskytu této variability je vhodné zvážit možnost individualizované terapie.

Metody zvyšování biologické dostupnosti V současnosti se používá řada metod s cílem zajistit zvýšenou biologickou dostupnost podané účinné látky. Tyto lze rozdělit do tří základních skupin: 1. Chemické metody úpravy léčivé látky soli13,

Zvyseny clen lipofiliva