Formulare dimenzi Clenove fotografie

Definujte pravidla ověřování 6. Jednoduchým pravidlem je, že název datového prvku musí být schopen samostatně stát a popisovat datovou hodnotu i mimo kontext jeho kolekce. V záhlaví tabulky je rovněž ikona pro menu. Zelené bitmapy jsou zobrazeny u polí, které nejsou náročné na vyhodnocení, naopak červené bitmapy budou u polí náročnějších na výpočet. Zde je třeba postupovat takto: 1. Obr: Funkce pro práci se sloupci Funkce pro práci se sloupci: Upravit nastavení tabulky - tato volba zobrazí formulář pro úpravu aktuálního nastavení sloupců tabulky.

Ministerstvo zdravotnictví a libovolným počtem Formulare dimenzi Clenove fotografie a uzlů pod ní. Každý uzel v této hierarchii se v DHIS2 nazývá organizační jednotka. Návrh této hierarchie určí geografické analytické jednotky, které mají uživatelé k dispozici při shromažďování a agregaci dat v této struktuře.

Současně může existovat pouze jedna organizační hierarchie, takže je třeba pečlivě zvážit její strukturu. Další hierarchie např. Obvykle mají národní organizační hierarchie v oblasti veřejného zdraví 4—6 úrovní, ale je podporován libovolný počet úrovní.

Hierarchie je postavena na vztazích nadřazený-podřazený, např. Země nebo Ministerstvo Zdravotnictví root může mít např. Normálně budou zdravotnická zařízení umístěna na nejnižší úrovni, Formulare dimenzi Clenove fotografie mohou být umístěna také na vyšších úrovních, např. Typicky existuje geografická hierarchie definovaná zdravotním systémem. MZ, provincie, okresale často existují další správní hranice v zemi, které mohou nebo nemusí být přidány, v závislosti na tom, jak její hranice zlepší analýzu dat.

Při navrhování hierarchie může počet podřízených pro jakoukoli organizační jednotku naznačovat užitečnost struktury, např. Na druhé straně velmi vysoký počet podřízených uprostřed hierarchie např.

Na nejnižší úrovni budou mít zdravotnická zařízení často velký počet podřízenýchale u ostatních úrovní výše v hierarchii cca. Doporučuje se podřízených. Příliš málo nebo příliš mnoho podřízených může znamenat, že by měla být úroveň odebrána nebo přidána. Všimněte si, že je možné snadno provést změny v vyšších úrovních hierarchie v pozdější fázi, jediným problémem je změna organizačních jednotek, které shromažďují data listové uzlynapř.

Agregace v hierarchii se provádí kdykoli na základě aktuální hierarchie a vždy bude odrážet nejnovější změny organizační struktury. V kapitole Organizační jednotky se dozvíte, jak vytvářet organizační jednotky a budovat hierarchii. V některých kontextech se to označuje jako indikátor, ale v Jak urcit velikost vzhledu nazýváme tuto jednotku sběru a analýzy data element.

Datový prvek často představuje počet něčeho a jeho název popisuje, co se počítá, např. Když jsou data shromažďována, ověřována, analyzována, hlášena nebo prezentována, jsou to datové prvky nebo výrazy postavené na datových prvcích, které popisují, CO z těchto dat.

Velikost penisu pro dospivajici

Datové prvky se tak stávají důležitými pro všechny aspekty systému a rozhodují nejen o tom, jak jsou data shromažďována, ale ještě důležitější je, jak jsou hodnoty dat reprezentovány v databázi, která opět rozhoduje o tom, jak lze data analyzovat a prezentovat.

Některé běžné kategorie jsou věk a pohlaví, ale uživatel může přidat libovolnou kategorii a propojit ji s konkrétními datovými prvky. Kombinace názvu datového prvku a jeho přiřazené kategorie definuje nejmenší jednotku sběru a analýzy dostupnou v systému, a proto popisuje nezpracovaná data v databázi. Agregace lze provést při oddálení této dimenze, ale není možné žádné další rozbalení, takže návrh datových prvků a kategorií definuje podrobnosti analýzy dostupné systému na WHAT dimenzi.

bounce technique process, indoor photography with Bang Herry

Změny datových prvků a kategorií v pozdější fázi procesu mohou být komplikované, protože změní význam datových hodnot již zachycených v Formulare dimenzi Clenove fotografie pokud existují. Tento krok je tedy jedním z rozhodnějších a pečlivějších kroků v procesu návrhu databáze.

Jedním z osvědčených postupů při navrhování datových prvků je myslet na datové prvky jako na jednotku analýzy dat a ne pouze jako na pole ve formuláři pro sběr dat. Proces by tedy měly řídit potřeby analýzy dat, nikoli vzhled formulářů pro sběr dat. Jednoduchým pravidlem je, že název datového prvku musí být schopen samostatně stát a popisovat datovou hodnotu i mimo kontext jeho kolekce.

V databázi nebo úložišti datových prvků tento kontext již není platný, Formulare dimenzi Clenove fotografie proto jsou názvy datových prvků při popisu dat tak důležité. Běžné vlastnosti datových prvků lze modelovat pomocí tzv. Skupin datových prvků. Skupiny jsou zcela flexibilní v tom smyslu, že jsou definovány uživatelem, jak jejich názvy, tak jejich členstvím. Skupiny jsou užitečné jak pro procházení, tak pro prezentaci souvisejících dat, ale lze je také použít k agregaci datových prvků dohromady.

Skupiny jsou volně spojeny s datovými prvky a nejsou přímo vázány na datové hodnoty, což znamená, že je lze upravit a přidat kdykoli, aniž by došlo k narušení nezpracovaných dat.

Datová sada je kolekce datových prvků seskupených dohromady pro sběr dat a v případě distribuovaných instalací také definují bloky dat pro export a import mezi instancemi DHIS2 např. Z místní instalace okresního úřadu na národní server. Datové sady nejsou přímo propojeny s hodnotami dat, pouze prostřednictvím jejich datových prvků a frekvencí, a jako takové lze datovou sadu upravovat, mazat nebo přidávat kdykoli bez ovlivnění nezpracovaných dat již zachycených v systému, ale takové změny samozřejmě ovlivní, jak budou shromažďovány nové údaje.

Moje zkusenosti zvysuje clen

Datová sada má typ období, který řídí frekvenci sběru dat, která může být denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, šestiměsíční nebo roční. Oba datové prvky, které mají být zahrnuty v datové sadě, a typ období je definován uživatelem spolu s názvem, krátkým názvem a kódem.

Chcete-li použít datovou sadu ke shromažďování dat pro konkrétní organizační jednotku, musíte organizační jednotku přiřadit datové sadě a tento mechanismus řídí, které organizační jednotky mohou použít které datové sady, a zároveň definuje cílové hodnoty pro úplnost dat např. Formulare dimenzi Clenove fotografie je zdravotnická zařízení v okrese, u nichž se očekává, že budou údaje RCH předkládat každý měsíc.

Datový prvek může patřit do více datových sad, ale to vyžaduje pečlivé přemýšlení, protože to může vést k překrývajícím se a nekonstantním shromažďováním údajů, pokud např. Poté se zobrazí výchozí formulář pro zadávání dat, což je jednoduše seznam datových prvků patřících do datové sady spolu se sloupcem pro zadávání hodnot. Pokud vaše datová sada obsahuje datové prvky s kategoriemi, jako jsou věkové skupiny nebo pohlaví, budou automaticky vygenerovány další sloupce ve výchozím formuláři na základě kategorií.

Kromě výchozího formuláře pro zadávání údajů založeného na seznamu existují další dvě alternativy, formulář založený na oddílech a vlastní formulář. Formulář pro zadávání dat bude často vyžadovat více tabulek s podnadpisy a někdy je třeba deaktivovat šedě několik polí v tabulce např.

Některé kategorie se nevztahují na všechny datové prvkyobě tyto funkce jsou podporovány ve formulářích sekcí.

Po definování datové sady můžete definovat její sekce s podmnožinami datových prvků, nadpisem a možnými šedými poli v tabulce sekce.

Lze také definovat pořadí sekcí v datové sadě. V Zadávání dat můžete nyní začít používat formulář Sekce měl by se zobrazit automaticky, když jsou pro Formulare dimenzi Clenove fotografie datovou sadu k dispozici sekce. V pravém horním rohu obrazovky pro zadávání dat můžete přepínat mezi výchozím a oddílovým formulářem. Většina tabulkových formulářů pro zadávání dat by měla být možná s formuláři oddílů a čím více můžete použít formuláře oddílů nebo výchozí formulářetím je to pro vás jednodušší.

Pokud tyto dva typy formulářů nesplňují vaše požadavky, třetí možností je zcela flexibilní, i když časově náročnější, vlastní formulář pro zadávání dat.

To zabere více času, ale dává vám plnou flexibilitu, pokud jde o design. Jakmile byl do datové sady přidán vlastní formulář, bude k dispozici při zadávání dat a automaticky se použije. V pravém horním rohu obrazovky pro zadávání dat můžete přepnout zpět na výchozí a sekce pokud existují. Můžete přidat libovolný počet pravidel ověřování, která se skládají z výrazů na levé a pravé straně, které jsou opět složeny z datových prvků, s operátorem mezi oběma stranami. Typická pravidla porovnávají mezisoučty s celkovými součty.

Pravidla lze spouštět při zadávání dat, po vyplnění každého formuláře nebo jako dávkový proces na více formulářích současně, např.

mapa stránek

Výsledky testů zobrazí seznam všech porušení a podrobné hodnoty pro každou stranu výrazu, kde došlo k porušení, aby bylo snadné vrátit se k zadávání dat a opravit hodnoty. Zatímco datové prvky představují hrubá data počtykteré se shromažďují, ukazatele představují vzorce poskytující míru pokrytí, míru výskytu, poměry a další analytické jednotky založené na vzorcích.

Nabídka těchto akcí se pro různé moduly částečně liší.

Fotografie zvetsenych sexualnich clenu pred a po

Záložka Systém Obr. Obsahuje akce, Formulare dimenzi Clenove fotografie jsou pro jednotlivé knihy stejné, a jedná se zejména o systémové funkce. Jsou zde nejdůležitější akce pro práci s Nápovědou v IS K2. Dále Formulare dimenzi Clenove fotografie zde možné pracovat s pohledy nebo zobrazit a nastavit parametry pro daný modul. V rámci univerzálních formulářů je možné ribbon skrýt a získat tak více místa, např. Toto skrytí provedeme pomocí ikony se šipkoukterou nalezneme v pravém dolním rohu ribbonu.

Ukotvení lze poté provést pomocí ikony špendlíku. V případě, že dojde ke zmenšení ribbonu, tak, že již není možné zobrazit všechen jeho obsah, zobrazí se v jeho záhlaví ikona. Kliknutím na tuto ikonu si zobrazíme kontextové menu pro navigaci na obsah záložek ribbonu.

V rámci tabulky jsou zobrazeny, např. Pro tabulku platí podobná pravidla jako pro knihu v klasických šedých formulářích. Z výkonnostních důvodů však nelze primárně třídit dle počítaného pole. V tomto případě je potřeba vždy nejdříve setřídit tabulku dle fyzického pole a až poté dle pole počítaného. Součástí tabulky je její hlavička. Jedná se o modrý pásek v horní části. Zde je umístěn lokátor pro rychlé vyhledávání v knize.

Do lokátoru je možné zadat text nebo číslo a po stisknutí klávesy Enter dojde k vyhledání záznamu. Takto, zadáním období a čísla, lze vyhledat např. Knihy v IS K2 mohou obsahovat více lokátorů. V hlavičce tabulky je dále uveden stav, ve kterém se aktuálně nacházíme. Záznamy v knihách mohou být zobrazeny pomocí 3 stavů - Kniha, Kontejner a Filtr.

V záhlaví tabulky je pak vždy vidět ikona symbolizující daný stav. Dále je zde uveden název datového modulu např. Faktury vydané a název knihy, kontejneru nebo filtru. Přepínat jednotlivé stavy můžeme pomocí ikon, v levé dolní části tabulky. Jedná se o tyto ikony: ikona pro nastavení stavu Kniha. Kliknutím na tuto ikonu si zobrazíme seznam nadefinovaných filtrů, které je možné použít. Dále v tomto menu najdeme volbu pro přidání, resp. V hlavičce tabulky modrý pásek mohou být zařazeny ikony pro jednoduché spuštění dalších funkcí.

Tyto ikony mohou spouštět např. Pomocí designeru je možné do záhlaví vložit jakoukoliv akci vztahující se k danému datagridu. V záhlaví tabulky je rovněž ikona pro menu. Pod touto ikonou jsou dostupné veškeré operace, které může uživatel s danou tabulkou provádět.

Jedná se o tyto operace: Kontejner - možnost vložení označených záznamů v tabulce do kontejneru. Úpravy - základní operace, tzn. Formulare dimenzi Clenove fotografie gridu - funkce, které je možné použít pro daný grid, např. Filtry - dostupné možnosti pro práci s filtry v tabulce. Automatické sestavy - možnosti pro automatické sestavy.

Metody zvysene lekce videa

Na každém záznamu v tabulce si pomocí pravého tlačítka myši můžeme zobrazit funkce, které se vztahují k danému záznamu, konkrétnímu poli buňce nebo také k celé tabulce. Jedná se o tyto funkce: Vytvořit filtr - zobrazí formulář pro vytvoření filtru s předdefinovanou podmínkou na hodnotu z buňky, na které aktuálně stojíme. Přidat podmínku - volba pro přidání filtrovací podmínky. Zobrazí se formulář s předdefinovanou podmínkou na hodnotu z buňky, na které aktuálně stojíme. Označování - tato volba zahrnuje dostupné operace pro označování záznamů.

Funkce gridu - tato volba zahrnuje práci se sloupci, možnost odstranění sloupce, na kterém aktuálně stojíme a export do Excelu. Označování záznamů Všechny možnosti pro označování záznamů jsou dostupné v dolní části tabulky pod ikonou. Možnosti pro označování záznamů: Označit všechny záznamy - provede označení všech záznamů v tabulce.

Zrušit označení záznamů - u záznamů zruší jejich označení. Označit záznam - označí záznam, na kterém stojí pravítko. Označit záznam s posunem - označí záznam, na kterém stojí pravítko a následně posune pravítko na další záznam.

Vložit označené do kontejneru - vloží všechny označené záznamy do kontejneru. Počet označených záznamů se vždy zobrazí vedle ikony s hvězdičkou ve spodní části tabulky. Selekční sloupec s názvem s lze z tabulky odstranit pouze v případě, že nejsou označeny žádné záznamy a nikoliv trvale. Po označení záznamů se automaticky doplní zpět.

Celkový počet záznamů v knize nelze zjistit jinak než výpočtem. Pomocí tlačítka Počet záznamů spustíme funkci pro vyčíslení záznamů v tabulce. IS K2 pak zobrazí hlášení o celkovém počtu záznamů. V případě položek jednotlivých záznamů již systém dokáže jejich počet Formulare dimenzi Clenove fotografie a tento stav je ve formuláři vždy uveden. V dolní části obrazovky může být zobrazen panel s nápovědou pro funkční klávesy. Sloupcový filtr Nové uživatelské rozhraní sebou přináší možnost využití sloupcových filtrů.

Ty nám usnadňují filtrování záznamů v knihách.

Formulare dimenzi Clenove fotografie sloupcového filtru probíhá přes volbu Sloupcový filtr, která se zobrazí po kliknutí na ikonu. Do tabulky se nám poté vloží nový řádek, který slouží pro zadávání filtrovacích podmínek. Proto, jsou po spuštění sloupcového filtru dostupná pro zadávání podmínek pouze některá filtrovací pole. Po zadání této podmínky a stisknutí klávesy Enter dojde k vyfiltrování záznamů a zároveň ke zpřístupnění filtrovacích polí u zbývajících sloupců v tabulce.

Můžeme tak dále pokračovat ve filtrování a omezování počtu záznamů dle zadaných podmínek. Pro filtrování můžeme využít několik filtrovacích operátorů, jejichž seznam je vždy dostupný po stisknutí ikonykterá je v každém poli pro zadávání filtrovacích podmínek. Fulltextové vyhledávání V IS K2 je možné využít funkci fulltextového vyhledávání. Tento způsob je vhodné využít v případě, kdy uživatel neví přesně, jak jsou požadované informace v systému uloženy.

Funkci pro fulltextové vyhledávání spustíme pomocí ikony a v zobrazeném formuláři vybereme volbu Hledání.

Příručka pro koncového uživatele DHIS 2

Po spuštění funkce se v záhlaví tabulky modrý pásek zobrazí pole s názvem Hledat. Toto pole slouží pro zadání textu, který chceme vyhledávat. Po zadání textu a následném stisku klávesy Enter, dojde k vyhledání záznamů, které odpovídají zadanému textu, nebo jsou jemu podobné. Jedná se o záznamy, které obsahují nejen přesnou shodu s vyhledávaným výrazem, ale mohou být vyskloňovány nebo bez diakritiky.

Pro správnou funkčnost fulltextového vyhledávání je nutné nastavit fultextové klíče pomocí funkce č. Řádková editace Řádková editace umožnuje editovat hodnoty přímo v řádcích. Režim řádkové editace zapínáme pomocí ikony. Pokud je tento režim Formulare dimenzi Clenove fotografie je možné pomocí klávesy Enter editovat vybrané pole v tabulce, aniž by bylo nutné přejít do Změny daného záznamu.

Opakovaným stiskem klávesy Enter pak provedenou změnu potvrdíme. Použití klávesy Esc pak znamená odchod z editace pole bez potvrzení změny.

Jak muzete rychle zvysit penis

Režim řádkové editace je možné používat u každého formuláře zvlášť a formulář si toto nastavení "pamatuje". Aktivní řádkovou editaci můžeme pomocí designeru u formuláře také zapnout natrvalo, nebo úplně zakázat. V případě, že režim řádkové editace aktivován není, chová se tato kombinace přesně naopak, tzn. Tento postup doporučujeme! Standardní klávesa F5 pro změnu záznamu je v režimu řádkové editace přístupná.

Matematické operace V každé tabulce v rámci univerzálních formulářů je možné použít matematické operace. Tyto operace jsou dostupné v nabídce po Formulare dimenzi Clenove fotografie pravého tlačítka myši na vybraném sloupci. Tyto operace je možné použít na více sloupcích současně. Matematické operace respektují stav, ve kterém se nacházíme, tzn. Pokud v jakémkoliv stavu provedeme označení záznamu hvězdičkou, použijí se matematické operace pouze na tyto záznamy.

Označení má vždy prioritu.

Stav zobrazení panelu s výsledky agregací si IS K2 pamatuje. Po opětovném zobrazení knihy je tento panel znovu k dispozici, ale není napočtený. Výpočet aktualizaci provedeme pomocí ikony. V případě položek není nutné aktualizaci provádět. Pomocí pravého tlačítka myši na výsledku agregace zobrazíme nabídku, kde je dostupná volba Kopírovat, která vloží hodnotu výsledku do schránky. Matematické operace jsou součástí nastavení tabulky a lze je uložit jako šablonu.

Poté se zobrazí formulář pro zadání podmínek vyhledávání. Směr Směr vyhledávání. Dopředu - funkce při vyhledávání postupuje shora dolů. Dozadu - funkce vyhledává záznamy ve směru zdola nahoru. Od aktuálního záznamu Vyhledávání začne od záznamu, na kterém je pravítko.

Rozlišovat velikost Při vyhledávání se budou rozlišovat velká a malá písmena. Pouze aktuální sloupec Funkce vyhledává Formulare dimenzi Clenove fotografie pouze v aktuálním nafocusovaném sloupci.