Rezani clenu zvysuje velikost

Zařízení pro řezání vodním paprskem skýtají uživateli vysokou flexibilitu a možnost řezat různé materiály bez dlouhých seřizovacích a přípravných časů. Nejdůležitějšími faktory při výběru správné brusky jsou velikost kotouče a síla motoru. Tím, že odpadne dokončovací opracování řeznými nástroji, zmenšuje se úběr materiálu a tedy i jeho spotřeba.

Soustružení abrazivním kapalinovým paprskem zvyšuje trvanlivost Toto spojení je výhodné zejména při obrábění těžkoobrobitelných materiálů, např. Skupina materiálů titanových slitin má stále rostoucí významný potenciál použití ve výrobě energeticky efektivních dopravních a mobilních systémů.

Při obrábění titanových slitin je volba materiálu břitu nástroje omezená

Vzhledem k politicky motivovanému zadání snižování CO2 emisí doznaly titanové slitiny širokého uplatnění v konstrukci motorových vozidel o menší hmotnosti. Z důvodu vynikajících vlastností titanových slitin, jako je příznivý poměr pevnosti a hmotnosti, poměrně vyšší tepelná stálost a dobrá až Orgasmus a velikost clena dobrá korozivzdornost, skýtají tyto materiály, které byly původně používány především v letectví a kosmonautice, možnost rozšíření také do jiných oblastí, např.

Soustružení abrazivním kapalinovým paprskem je vhodné zejména pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů na bázi titanu. Dynamické zatížení nástrojů se stále zvyšuje Při konvenčním třískovém obrábění, především vlivem tzv.

Vyšší pevnost těchto titanových slitin vede navíc k podstatně vyššímu dynamickému zatížení nástroje vzhledem k obrábění standardních materiálů. Pro cenově příznivé obrábění titanhliníkových slitin nebyla dosud vyvinuta technologie zajišťující zvýšení objemu úběru materiálu za jednotku času.

Byly zkoumány různé metody chlazení s cílem zmenšit množství tepla jdoucího do nástroje, Rezani clenu zvysuje velikost minimálního množství přiváděného chladiva až po kryogenní obrábění. Při obrábění titanových slitin je volba materiálu břitu nástroje omezená Vzhledem k reaktivitě a silnému abrazivnímu účinku titanových slitin je volba jinak rozmanitých druhů řezných materiálů, povlaků a chladicích kapalin při obrábění titanových slitin omezená.

Dosahovaný objem Rezani clenu zvysuje velikost materiálu za jednotku času a trvanlivost břitu konvenčního řezného nástroje jsou při obrábění titanových slitin značně menší než při obrábění konstrukčních ocelí. Soustružení abrazivním kapalinovým paprskem WASD kombinuje obrábění abrazivním kapalinovým paprskem a kinematiku konvenčního soustružení.

Při použití řezání vodním paprskem klesnou výrobní náklady na polovinu

Při vnějším podélném soustružení hrubého povrchu obrobku se řezné nástroje opotřebují během několika minut. Zde je žádoucí výzkum nástrojů i metod obrábění, včetně alternativních technologií, aby bylo možné obrábět ekonomicky a v požadované přesnosti tvaru. Soustružení abrazivním kapalinovým paprskem Jako možná náhrada za konvenční obrábění titanové slitiny Ti6Al4V obr. Zde se projevila podstatná výhoda v trvanlivosti nástroje a objemu odebraného materiálu.

- Angie Aparo - Wikipedia

Výzkum zahrnoval také obrábění TNB slitiny, kde byl naměřen objem odebraného materiálu cm3 při trvanlivosti min. Trvanlivost u WASD nezávisí Rezani clenu zvysuje velikost vlastnostech obráběného materiálu, ale je mimo jiné závislá na použitém abrazivu.

Při řezání abrazivním kapalinovým paprskem WASS se používá výstupní tlak kapaliny až 6 bar. Řezací paprsek má v závislosti na technologii řezání průměr 0,1 až 1,2 mm. Přidáním abrazivních částic do paprsku kapaliny je výkon řezání oproti čistému kapalinovému paprsku značné větší.

řezání vodním paprskem wasabisushi.cz

Při řezání kovových materiálů o tloušťce větší než 5 mm je WASS schopné konkurovat ostatním technologiím, jako je řezání laserem nebo plazmou. Téměř žádné tepelné ovlivnění Plochy řezu vykazují malé, téměř žádné tepelné ovlivnění a mají typický povrch. V závislosti na použitých pracovních podmínkách mají plochy různou drsnost.

Rezani clenu zvysuje velikost

Spektrum obráběných materiálů zahrnuje materiály vysoce tvrdé — křehké — i materiály měkké — tažné — a téměř jakoukoliv kombinaci spojených materiálů např. Rezani clenu zvysuje velikost abrazivní materiály se používají přírodní křemičitany granát nebo synteticky vyrobené kysličníky kovů korund.

Rezani clenu zvysuje velikost

Soustružení abrazivním kapalinovým paprskem je kombinací abrazivního kapalinového paprsku a kinematiky konvenčního soustružení obr. Tak je možné obrábět rotačně symetrické součásti.

Vzhledem k malému zatížení obrobku řeznou silou lze upnout obrobek pouze do sklíčidla, tj.

Rezani clenu zvysuje velikost

Obrábění kolmo ke směru působení kapalinového paprsku je nezávislé na směru, čímž odpadají neefektivní časy obrábění. Programování a strategie technologie používané u konvenčního soustružení musejí být pro WASD upraveny. Důležité hodnoty nastavení abrazivního kapalinového paprsku při soustružení vzhledem k obrobku.

Rezani clenu zvysuje velikost

Uspořádání důležitých základních parametrů pro WASD je zobrazeno na obr. Byl sledován výkon obrábění a jakost obrobeného povrchu, získané výsledky byly porovnány s konvenčním soustružením.

Při použití metody Design of Experiments DoE bylo možné stanovit závislosti pěti parametrů veličin na dosaženém výkonu obrábění a kvalitě obrobené plochy. Statistické vyhodnocení výsledků experimentů umožnilo důkladné posouzení významu zkoumaných parametrů.

Tak byla určena optimální rychlost posuvu, tlak a úhel dopadu působení paprsku, což jsou významné veličiny ovlivňující podstatně výkon obrábění. V souladu s údaji uváděnými v literatuře je dosahovaná kvalita povrchu soustružení WASD slitiny Ti6Al4V ovlivněna především tlakem kapaliny, rychlostí posuvu a velikostí zrn použitého abraziva.

Řezání vodním paprskem šetří náklady | MM Průmyslové spektrum

Výsledek hospodárného použití soustružení abrazivním kapalinovým paprskem, Výsledek měření kvality obrobeného povrchu, Topografie profilu opotřebení fokusu výstupní trysky Využitelnost získaných poznatků pro obrábění dalších těžkoobrobitelných materiálů V rámci výzkumu hospodárnosti využití WASD byly při obrábění Ti6Al4V vzájemně porovnávány úběr materiálu a jakost obrobené plochy obr.

Objem odebraného materiálu dosahovaný v této studii činil až 2,68 cm3. Dále bylo zjišťováno opotřebení součástí ovlivňujících výkon obrábění u WASD, jako je výstupní tryska, při použití různých druhů abraziva.

Při použití tvrdšího abraziva, např. Použitelnost dosud dosažených výsledků, tj.

Rezani clenu zvysuje velikost

Výzkumy procesu obrábění WASD budou proto pokračovat u dalších materiálů. Pro průmysl bylo doporučeno použít soustružení pouze pro hrubování, především tam, kde je potřeba odebrat velké množství materiálu, bez požadavku na přesnost obrábění a kvalitu obrobené plochy. Toto omezení je dáno principem úběru materiálu při obrábění kapalinovým paprskem.

Problém se projeví především v kolmosti obráběných stěn, např. Další omezení se projeví při řezání poloměrů, kdy dochází k tzv. Při soustružení kapalinovým paprskem je nutné zvolit nejen výšku trysky nad obráběným materiálem, ale také polohu trysky vzhledem Rezani clenu zvysuje velikost směru otáčení obrobku, tj.

Dalším velkým Rezani clenu zvysuje velikost je nutnost chránit části soustruhu nebo jiného použitého stroje před působením paprsku a současně zajistit odvod použitého brusiva. Pod obrobkem je Rezani clenu zvysuje velikost zachytit energii, kterou paprsek a s ním i brusivo má ještě po provedení řezu.