Clenove dimenze narodnosti. Hofstedeho typologie kultur

Jsou ochotni ke kompromisům a spokojeni s přirozeným vývojem věcí a událostí. Musí se však o všechno také sám starat, nemůže očekávat, že to budou dělat ostatní. Uvedené verze strategií odpovídají termínu ukončení projektů, tj. Právní smlouvy jsou ochotně upravovány a důvěryhodnou osobou je ten, kdo akceptuje měnící se okolnosti.

Jako nejvhodnější metoda pro sběr dat bylo určeno dotazníkové šetření. Tyto Clenove dimenze narodnosti se zaměřovaly na nejrůznější aspekty chování lidí v prostředí velké nadnárodní korporace a jejich ochotu kooperovat s ostatními zaměstnanci.

  • Hofstedeho typologie kultur – Wikipedie
  • Лишь в одном месте кое-что говорило о том, что когда-то здесь жили люди: за много миль от молодых людей над зеленым покровом леса, как сломанный клык, высились белые руины какого-то здания.
  • Ktera metoda zvysit penis
  • Organizační kultura a národní kultura | wasabisushi.cz

V návaznosti na toto šetření byla vytvořena interní databáze IBM s více než záznamy o zaměstnancích a jejich chování z bezmála 70 zemí světa, přičemž nejvíce údajů bylo k dispozici ze 40 světových zemí. Data byla analyzována mezi lety až formou faktorové analýzy, přičemž výsledkem bylo vytvoření čtyř dimenzí kultury týkající se vzdálenosti moci, individualismumaskulinity a vyhýbání se nejistotě.

Clenove dimenze narodnosti

V návaznosti na toto rozšíření zkoumané oblasti se nyní výsledky vztahují nejen na mnohem více států, byly ale také přidány dvě další dimenze, a sice dlouhodobá orientace a požitkářství.

Pátá dimenze vznikla v důsledku spolupráce Geerta Hofstedeho a Michaela Bonda již v roce a vycházela z dat původního výzkumu, šestá dimenze reflektuje nové výzkumy a byla přidána ve spolupráci s Michaelem Minkovem až v roce Díky tomuto faktu tak jsou od sebe národy navzájem více či méně odlišné a je tak možné je vzájemně porovnávat. Vzdálenost moci[ editovat editovat zdroj ] První dimenze kultury řeší, jak jsou méně mocní členové organizací či institucí ochotni očekávat a akceptovat fakt, že moc není Clenove dimenze narodnosti rovnoměrně.

Závěry z dostupných dat tak naznačují, že úroveň nerovnosti ve společnostech neurčují pouze vůdci, ale zejména jejich podporovatelé prostřednictvím jejich vůle tuto disproporci přijmout a podřídit se jí.

Dokumenty k územní dimenzi a integrovaným nástrojům Územní dimenze je podle Národního dokumentu k územní dimenzi chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESIF ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost v závislosti na rozvojový potenciál ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru. Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska. Finanční prostředky určené na tzv.

Hofstede připouští, že ve všech společnostech je možné spatřit nerovnost, nicméně v některých kulturách je tato nerovnost mnohem patrnější než v ostatních. Hofstede vymezil několik hlavních rozdílů, jimiž se vyznačují společnosti s velkým mocenským odstupem od těch s relativně nízkou vzdáleností moci. Mezi tato specifika lze zařadit výchovu dětí rodiči k poslušnosti, respekt a strach ze starších, vzdělávání zaměřené na učitele, respektování hierarchického uspořádání společnosti, očekávání přesných instrukcí od nadřízených, autokratické tendence vlád a vůdců, vysoká míra korupce a tajení skandálů, velmi nerovná distribuce příjmů či významná role víry.

Clenove dimenze narodnosti

Relativně největší ochotu přijmout nerovnost v dělbě moci je patrná v případě asijských, afrických, latinskoamerických či východoevropských zemí. Naproti tomu německy a anglicky hovořící západní země mají tendenci se vyznačovat spíše menší vzdáleností moci.

Navigační menu

Individualismus[ editovat editovat zdroj ] Tato dimenze se zabývá na společenské úrovni stupněm integrace jedinců do skupin. Pro individualistické kultury jsou typické velmi volné společenské a rodinné vazby, přičemž od jedince se očekává, že se především Clen velikosti XXL. zajímat o blaho své či své nejbližší rodiny.

Naproti tomu kolektivistické kultury již od narození začleňují jedince do silných a soudržných skupin a kladou velký důraz na širší pojetí rodiny. Tyto Clenove dimenze narodnosti jsou ochotny jedince chránit a podporovat výměnou za jeho loajalitu.

Organizační kultura a národní kultura

Hofstede definoval několik hlavních specifik, jimiž se vyznačují kolektivistické společnosti od individualisticky orientovaných.

Mezi ně lze zařadit důraz na to, aby jedinec někam patřil, dodržování harmonie, hodnocení ostatních dle jejich příslušnosti či nepříslušnosti do dané skupiny, vytváření norem a trestů při jejich porušení, zaměření na osobní vazby, vzdělání k vysvětlení jak se věci mají dělat.

Clenove dimenze narodnosti

Zatímco Clenove dimenze narodnosti převládá ve vyspělých zemích západní polokoule, kolektivismus převažuje v méně rozvinutých a východních státech. Maskulinita[ editovat editovat zdroj ] Třetí dimenze souvisí s tím, zda v dané společnosti převažuje vliv hodnot spojených s mužským, či ženským pohlavím.

Hofstede díky svému výzkumu, zjistil, že zatímco rysy femininních hodnot jsou si napříč zeměmi velmi podobné, v případě maskulinních hodnot se výsledky pro jednotlivé Clenove dimenze narodnosti mohou značně lišit.

Maskulinně orientované společnosti mají tendenci prosazovat agresivníasertivní a ambiciózní přístup, naproti tomu femininní společnosti jsou spíše umírněnější, solidární a snaží se o nalezení vhodného konsenzu.

Hofstede určil několik hlavních odlišností, jimiž se vyznačují maskulinní společnosti od femininních.

Ty jsou dodržovány i tehdy, když neexistuje nutnost je dodržovat. Důležitou součástí života jsou smlouvy a důvěryhodnou osobou je ten, kdo je dodržuje. Existuje pouze jedna pravda, a to ta, která byla dohodnuta.

Mezi ně lze zahrnout nutnost být asertivní a ambiciózní jako podmínka úspěchu, převaha zaměstnání nad rodinou, obdiv silných osobností, jasná specifikace rolí dle pohlaví, hlavní rozhodovací role mužů, přítomnost relativně málo žen ve veřejných funkcích, moralizování.

Hofstede vypozoroval velmi silně maskulinní společnosti v Japonsku, německy hovořících zemích, Mexiku či Itálii. Dále jsou středně maskulinně orientované anglicky hovořící státy západní polokoule.

Dokumenty k územní dimenzi a integrovaným nástrojům

Femininní společnosti se nacházejí zejména v severní Evropě. Vyhýbání se nejistotě[ editovat editovat zdroj ] Vyhýbání se nejistotě automaticky není možné považovat za vyhýbání se riziku.

Затем он сменил направление взгляда на противоположное. И вот перед ним возник вид Диаспара с внешней стороны.

Tato dimenze spíše pojednává o toleranci společnosti pro dvojznačnost. Jinými slovy značí, jakým způsobem se jedinci vyrovnávají se situacemi, které neznají.

Clenove dimenze narodnosti

Takové situace jsou nové, neznámé a od těch známých odlišné. Aby se kultury, jež mají relativně vysokou snahu vyhýbat se nejistotě, proti novým situacím ochránily, nastavují striktní sociální normy, zákony a pravidla.

Existuje několik hlavních specifik, jimiž se odlišují kultury s velkou snahou o vyhnutí se nejistotě od těch, jejichž postoj k nejistotě je zcela opačný.

Jedná se o chápání nejistoty jako hrozby, se kterou se musí bojovat, dále lidé žijící v těchto kulturách jsou více stresovaníemocionální, úzkostní a neurotičtíneschopni tolerovat odlišné chování Clenove dimenze narodnosti nápady.

Tyto kultury mají také potřebu definování jasné struktury, od učitelů je očekáváno, že znají odpověď na každou otázku, zaměstnanci preferují dlouhodobé pracovní svazky, politici přistupují k občanům jako k nekompetentním k řešení politických otázek. Co se týče víry, mají tito lidé sklony více věřit tzv.

Dimenze národní kultury

Typické společnosti s vysokým stupněm vyhýbání se nejistotě nalezneme v zemích východní a střední Evropy, zemích jižní Evropy, Japonsku či německy hovořících zemích. Relativně malou snahu vyhýbání se nejistotě lze spatřit v případě anglofonních či severských států.

Clenove dimenze narodnosti

Dlouhodobá orientace[ editovat editovat zdroj ] Cílem této dimenze je zjistit, jaké země jsou orientovány dlouhodobě a jaké spíše krátkodobě.

Znaky dlouhodobé orientace je například cílení na budoucí výsledky, dlouhodobé Clenove dimenze narodnosti, v případě krátkodobé orientace lze hovořit o preferenci okamžitých výsledků a plnění závazků. Dlouhodobě orientované společnosti se dle Hofstedeho vyznačují očekáváním Clenove dimenze narodnosti událostí v budoucnu, přizpůsobením člověka okolnostem, posuzováním špatného a dobrého dle aktuální situace, možností přizpůsobit tradice pokud je to nutné, snahou učit se od ostatních, Clenove dimenze narodnosti, vytrvalostí, rychlým ekonomickým růstem či soutěživostí studentů Clenove dimenze narodnosti zaměstnanců.

Obecně nalezneme dlouhodobě orientované kultury zejména v Asii, zatímco krátkodobě orientované společnosti se vyskytují v USA, Austrálii, Latinské Americe, afrických a muslimských zemích.